good governance

BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR

1. at bestyrelsen løbende, og minimum en gang årligt, tager stilling til, hvorvidt der er overensstemmelse mellem organisationens strategiske retning og organisationens vedtægter og formål.

Det sikres gennem løbende orientering på de fastsatte bestyrelsesmøder. Med særligt fokus ved bestyrelsesmøde i januar

2. at der fastsættes en forretningsorden, som sikrer, at bestyrelsen kan arbejde effektivt.  

Diversity Works’ bestyrelse har udarbejdet en forretningsorden. Forretningsorden vil fremadrettet blive gennemgået og revideret i så fald det er nødvendigt, ved det første møde i hvert forsamlingsår. Dette møde er fastlagt til at blive afholdt i maj måned.

3. at der af bestyrelsen udarbejdes og vedtages en instruks til den daglige ledelse, der beskriver den daglige ledelses opgaver og ansvar, samt referenceforhold til bestyrelsen og formanden.

Instruksen indgår i bestyrelsens forretningsorden. Denne revideres om nødvendigt på det fastlagte bestyrelsesmøde i maj.

4. at bestyrelsen har overblik over organisationens juridiske og økonomiske forpligtelser samt potentielle risikofaktorer.

’Økonomisk situation; budget og forecast’ er et fast punkt på alle bestyrelsesmøder, hvilket sikrer bestyrelsen den fornødne kontinuerlige indsigt.

Dertil deltager Diversity Works revisor i regnskabsmødet for bestyrelsen, der afholdes i april forud for generalforsamlingen, der også afholdes i april.

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG KOMPETENCER

5. at organisationen løbende afdækker bestyrelsens kompetencebehov.

I 2019 udarbejdede Qvartz oplægget ’Bestyrelseskompetencer og sammensætning’. Bestyrelsen er med bestyrelsesbeslutning august 2019 sammensat ud fra dette oplæg. Med udgangspunkter evalueres bestyrelsen sammensætning og kompetencer ved det årlige møde i januar

6. at bestyrelsen er bredt sammensat og arbejder på et kvalificeret grundlag samt besidder relevante kompetencer og erfaringer.

Som ovenfor 

7. at der fastsættes en valgperiode til bestyrelsen på maksimalt to eller fire år og derudover opstilles en grænse for, hvor mange år et bestyrelsesmedlem maksimalt må være en del af bestyrelsen.

Bestyrelsen består vedtægtsbestemt af 7 medlemmer, der vælges for 2 år, hvoraf 4 skal vælges på ulige år og 3 på lige år. Dette er for at undgå videntab og sikre kontinuitet,

EVALUERING

8. at bestyrelsen og den daglige evalueres en gang årligt

Det sikres gennem løbende orientering på de fastsatte bestyrelsesmøder. Med særligt fokus ved bestyrelsesmøde i januar

TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ

9. at bestyrelsen sikrer organisatoriske rammer og procedurer, der skaber gode vilkår for den frivillige indsats og et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

  • Personalepolitik
  • Frivillighåndbog
  • Forretningsorden for arbejdsmiljøorganisationen

10. at bestyrelsen sikrer, at der årligt følges op på organisationens arbejdsmiljø. 

  • Lovpligtig APV hvert 3.år
  • Årlig temperaturmåling med udgangspunkt i APV
  • Forretningsorden for arbejdsmiljøorganisationen

ORGANISATIONENS FORMÅL

11. at bestyrelsen årligt forholder sig til, hvorledes organisationen har opfyldt sit formål

Det sker løbende på alle bestyrelsesmøder og evalueres endeligt på bestyrelsesmødet januar, hvor der skriftligt opfølges på organisationen formål se vedtægterne (2)

12. at målgruppen så vidt muligt inddrages ved tilrettelæggelsen af organisationens tilbud, indsatser og aktiviteter, samt ligeledes ved evaluering af organisationens indsatser.

“Diversity Works’ fællesskaber” der er et intern medarbejder dokument, der bl.a. indeholder husorden og strukturer for involvering og statusmøder med brugere og frivillige.

transparens

13. at der åbenhed om bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsessammensætningen
og forretningsorden offentliggøres på
www.diversityworks.dk.

14. at der åbenhed om foreningens økonomi, herunder det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og en eventuel daglig ledelse modtager, samt at årsregnskabet hvert år offentliggøres.

Årsregnskabet offentliggøres på www.diversityworks.dk.

15. at der opstilles kriterier for inhabilitet for bestyrelsesmedlemmer

Forretningsorden offentliggøres på www.diversityworks.dk.

16. at der så vidt muligt undgås, at bestyrelsesmedlemmer påtager sig andre lønnede opgave i organisationen end de, der er direkte knyttet til bestyrelsesarbejdet. Såfremt det ikke kan undgås, anbefales det, at et flertal i bestyrelsen skal godkende, at et bestyrelsesmedlem påtager sig den pågældende opgave, og at det fremgår af bestyrelsesreferatet.

Samme som ovenfor. 

17. at bestyrelsen forholder sig til, hvordan det sikres, at der ikke er modstridende interesser mellem  organisationens formål og eventuelle donorers og investorers aktiviteter eller virke.

Samme som ovenfor.